About Us
Advance Marine Corporation Ltd.     

 

    บริษัทแอดวานซ์ มารีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (AMC) ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 มีจุดประสงค์หลักคือ การสร้างสรรค์และพัฒนากลไกสำคัญด้านพาณิชย์นาวี
เริ่มจากการให้บริการ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องและมีคุณภาพระดับสากล การพัฒนาบุคลากร การบริหารเรือ ท่าเรือและคลังสินค้า ที่ปรึกษาธุรกิจทางด้านพาณิชย์นาวี และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชาติ
ในด้านที่เราถนัด

     ปัจจุบัน  AMC ได้รวบรวมทีมงานคุณภาพอย่างครบครันเพียงพอต่อการดำเนินการด้วยคุณภาพและคุณธรรม ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งองค์กร


    นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง AMC ได้พัฒนาหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบในการเช่าเรืออย่างครบวงจร เพื่อนำองค์กรด้านการบริหารเรือ (Ship Management) และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Logistics) ของเราไปสู่มาตรฐานและการแข่งขันได้ในระดับสากล


 

  

 

 

ประสบการณ์ของบริษัทแอดวานซ์มารีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

 

      บริหารจัดการเรือทุกประเภท เ่ช่น เรือบรรทุกสินค้าแก๊สเหลว เรือบรรทุกน้ำมันปิโตรเลียม เรือบรรทุกน้ำมันปาล์ม เรือบรรทุกสินค้าเทกองขนาดใหญ่กว่า         40,000 เดทเวทตัน เป็นต้น


      ที่ปรึกษาระบบบริหารความปลอดภัยสากล (ISM)

      ที่ปรึกษาระบบรักษาความปลอดภัยสากล (ISPS)

      บริหารคลังสินค้าเหลวและท่าเทียบเรือขนาดใหญ่

      ที่ปรึกษาการสร้างท่าเทียบเรือ และการขุดลอกร่องน้ำ

      จัดหาและจัดการด้านสินค้าให้กับเรือเดินทะเล

      จัดหาเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้กับผู้เช่าเรือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

      ที่ปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการลงทุนให้กับเจ้าของเรือ

      เป็นตัวแทนเจ้าของเรือในการซื้อ-ขายเรือ เช่าเรือและจัดการด้านสัญญาการขนส่งสินค้า

      ตรวจเรือ เพื่อซื้อ หรือเช่า หรือประเมินราคาเรือและตรวจสภาพเรือทั่วไป

      บริหารจัดการด้านคนประจำเรือให้กับเจ้าของเรือไทยและเจ้าของเรือต่างประเทศ

      เปิดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆสำหรับพนักงานเรือ และผู้บริหารเรือ

      ที่ปรึกษาด้านพาณิชย์นาวี การบริหารคลัง และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน